Tarihçemiz
30 Temmuz 2018

Bakanlığımız vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişmelerini ve hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 2003 yılından beri istikrarlı bir biçimde uygulamaktadır. Ülkemize mahsus bir model olarak yürütülmekte olan bu Programın en önemli unsurlarından biri de Sağlık Bakanlığı’nın planlama, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirerek, söz konusu Program ile sağlanan başarıların süreklilik kazandırılmasıydı. Bu çerçevede, 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması”süreci başlatılmıştır.

Sağlık hizmet sunumunda sağladığımız iyileşme ve gelişmeye paralel olarak, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının da yeniden yapılandırılması gereği doğmuştur. Bu gereklilikten hareketle, politika belirleme, düzenleme, denetleme ve hizmet sunumunun merkezde toplandığı dikey yapılanmadan; Bakanlığımızın politika belirleme ve sistem yönetimi üzerine yoğunlaştığı, kurumsal uzmanlaşmaya dayanan, taşra teşkilatındaki idarecilerin karar verme imkânlarını artırmayı amaçlayan yatay yapıya geçilmiştir.

Bakanlığımız politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu”  19.03.2012 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye Kamu Hastanelerinin Kurulmasından sonra, hastaneler; tıbbî, idari ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği, izlem, veri doğrulama, kanıta dayalı gözlem ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulması ve bu değerlendirmesi amacı ile “İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı” altında  “Verimlilik Daire Başkanlığı” görevine başlamıştır.

694 sayılı KHK ile birlikte Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı olarak çalışmalarına devam Daire Başkanlığımızca,   verimlilik kriterleri çerçevesinde sağlık tesislerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliği değerlendirilmektedir.