Tarihçemiz
18 Nisan 2023

02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) ile Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması süreci başlatılmıştır. Sağlık hizmet sunumunda sağladığımız iyileşme ve gelişmeye paralel olarak, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının da yeniden yapılandırılması gereği doğmuştur.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun kurulmasından sonra, hastaneler; tıbbî, idari ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği, izlem, veri doğrulama, kanıta dayalı gözlem ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulması amacı ile “İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı” altında “Verimlilik Daire Başkanlığı” görevine başlamıştır.

Yeniden yapılanma sürecinde görevine başlayan Verimlilik Daire Başkanlığı tarafından uluslararası literatür ve iyi uygulama örnekleri araştırılmış ve Türk sağlık sistemi için en uygun ve sürdürülebilir performans değerlendirmesi oluşturulmuştur. 05.10.2012 tarihli ve 847 sayılı Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge”nin yayımlanması ile birlik ve sağlık tesislerinin performanslarının değerlendirilmesi dönemine geçilmiştir.

10.12.2014 tarih ve 29201 sayılı “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe dayanılarak, 26.12.2014 tarih ve 376 sayılı “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge” ile 28.02.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” Bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir. Böylece performans ölçümünde kurumları çok yönlü olarak değerlendirme imkânı sunan, vizyon ve hedefler ile faaliyetler arasında ilişki kurulmasını sağlayan verimlik karne ve yerinde değerlendirme modeli oluşturulmuştur. Sağlık tesisleri izlem, kanıta dayalı gözlem ve veri doğrulama yapılarak yerinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Yerinde değerlendirmelerin amacı, var olan aksaklık ve yetersizlikleri yerinde tespit edip bulunduğu ortamın anlık fotoğrafını çekip iyileştirilmesi için gerekli ortak çözüm yolları üreterek verimlilik değerlendirme modeline katkıda bulunmaktır.

İhtiyaçlar doğrultusunda, 04.04.2017 tarih ve 110 sayılı Makam Oluru ile "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.

25.08.2017 tarihli 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Kamu Hastaneleri Kurumu kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlük haline getirilmiştir. Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı olarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme” uygulaması başlatıldığından Daire Başkanlığımızın yürütmüş olduğu verimlilik karne değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 06.07.2018 tarih ve 171 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge” ile verimlilik yerinde değerlendirme çalışmaları devam etmiştir.

18.09.2019 tarihli 375 sayılı ve 57 sayılı resmi yazılar ile “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge” ekleri revize edilerek güncellenmiştir.

Halen Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı” olarak çalışmalarına devam etmekte ve verimlilik kriterleri çerçevesinde sağlık tesislerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliği değerlendirmektedir.

Mevzuatlarımız tarih sıralamasına göre aşağıda listelenmektedir.

1-05.10.2012 tarihli ve 847 sayılı “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge”

2-10.12.2014 tarih ve 29201 sayılı “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği”

3-26.12.2014 tarih ve 376 sayılı “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge”

4-28.02.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge”

5-04.04.2017 tarih ve 110 sayılı Makam Oluru ile "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge”

6-06.07.2018 tarih ve 171 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge”

7-18.09.2019 tarihli 375 sayılı resmi yazı ile “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge”

8-27.07.2021 tarih ve 57 sayılı resmi yazı ile “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge”