Verimlilik Değerlendirme, Kriter Belirleme ve Eğitim Birimi
16 Mayıs 2023

  1. Verimlilik kriterleri çerçevesinde sağlık tesislerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğinin yerinde değerlendirilmesi.
  2. Sağlık tesislerinin yıllık verimlilik yerinde değerlendirme planının yapılarak gözlem ekiplerinin kurulması ve gözlem sürecinin yönetilmesi,
  3. Sağlık tesislerinden gelen itirazların takibinin yapılarak sonuçlandırılması,
  4. Verimlilik gözlemcilerine yapılacak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, verimlilik gözlemci adaylarına teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi.
  5. Daire Başkanlığınca oluşturulan rehber, kitap, broşür vb. dokümanların yayına hazır hale getirilmesi.
  6. Verimlilik değerlendirmelerinde düşük performans gösteren sağlık tesislerinin, nedenlerinin saptanarak performansını artırmak için çözüm önerileri sunmak.